Bezpečný nákup

Garancia kvality

Zabrusujeme iba šošovky okuliarov od renomovaných výrobcov. Dodávateľov okuliarových rámov starostlivo vyberáme na veľtrhoch v Paríži a Miláne.

Garancia vrátenia peňazí

V prípade nespokojnosti môžete vrátiť okuliare do 30 dní bez udania dôvodu. Dostanete späť peniaze za okuliare aj poštovné.

Sieť pobočiek

Okuliare si môžete osobne vyskúšať v sieti našich pobočiek.

Prejsť na hlavnú navigáciu

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Optiscont, s.r.o., so sídlom Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 247 53 700, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 171518 (ďalej len „Predávajúci“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“).

1.2. Predávajúci ponúka na predaj dioptrické okuliare prostredníctvom panela s vystavenými rámami okuliarov a integrovaným počítačom napojeným na internet (ďalej len „optiscont“) umiestneným v ordinácii alebo v čakárni alebo v iných priestoroch očného lekára alebo na inom vhodnom mieste. Ďalej ponúka na predaj dioptrické či slnečné okuliare prostredníctvom e-shopu.

1.3 Parametre dioptrických šošoviek sú následne kupujúcim konkretizované v záväznej objednávke urobenej prostredníctvom integrovaného počítača pripojeného na internet, či odoslaním on-line objednávky. V tejto záväznej objednávke sú konkretizované aj iné požiadavky (napr. spôsob platby, fakturačná adresa) a špecifikácia dioptrických okuliarov (údaje od očného lekára).

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

2. Objednávka tovaru

2.1. Samotné umiestnenie optiscontu v ordinácii alebo v čakárni alebo v iných priestoroch očného lekára alebo na inom vhodnom mieste s vystavenými rámami okuliarov sa nepovažuje za ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy (vylúčenie § 1732 ods. 2 OZ). Za ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje až odoslanie elektronickej objednávky prostredníctvom integrovaného počítača v optisconte so všetkými správne vyplnenými predpísanými údajmi a náležitosťami uvedenými v objednávkovom formulári do centrálneho systému predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká až následným potvrdením tejto objednávky predávajúcim e-mailom alebo správou SMS, ktoré sa považujú za prijatie ponuky. Prílohou tohto potvrdenia sú tieto všeobecné obchodné podmienky v aktuálnom znení. Po dokončení objednávky a jej potvrdení o nej predávajúci archivuje dáta a kupujúcemu ju zašle vo forme, ktorá umožňuje jej archiváciu a vytlačenie. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná.

2.2. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci odmietne poskytnúť vyššie uvedené údaje alebo v prípade, že kupujúci poskytne nesprávne údaje alebo v prípade chyby pri špecifikácii údajov v katalógu a ceny. Túto skutočnosť oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Predmet kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, resp. ktorá je uvedená v objednávke kupujúceho doručenej predávajúcemu, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane jej vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

4. Ceny

4.1. Ceny uvedené v optisconte sú platné v okamihu objednania. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne bankovým prevodom,

b) v hotovosti na dobierku

4.3. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní na účet predávajúceho alebo po odovzdaní hotovosti pracovníkovi prepravnej služby. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad (faktúru) a v prípade dioptrických okuliarov dodací list. Balné sa neúčtuje. Poštovné je účtované podľa článku 5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.4. V prípade marketingových akcií, ak nie je v podmienkach akcie uvedené inak, sa zľavy na tovar nesčítavajú.

4.5. Ak je ponúkaný tovar v zľave, nie je možné zaň platiť žiadnymi výhodami, ale len v hotovosti, bankovým prevodom alebo kreditnou kartou.

4.6. Všetky zľavové kódy je možné uplatniť len na kompletnú objednávku (okuliare + šošovky).

5. Doprava a náklady na dopravu

5.1. Doprava tovaru je realizovaná podľa voľby kupujúceho a jej náklady zo strany kupujúceho sú takéto:

a) balíkom Slovenskej pošty s uhradením kúpnej ceny bezhotovostne prevodom za poplatok € 4,

b) balíkom Slovenskej pošty s uhradením kúpnej ceny na dobierku za poplatok € 6.

5.2. Ak hodnota objednávky presiahne € 100,–, k cene nebude pripočítavaná cena za dopravu.

5.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek porúch toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo iných nedostatkov sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať.

6. Dodacia lehota

6.1. Dodacia lehota sa začína dňom potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nebude možné dopravcovi odovzdať do termínu uvedeného pri tovare v katalógu ako „Dodacia lehota“ od prevzatia objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania.

7. Miesto dodania tovaru

7.1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa.

7.2. Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov nachádzajúcich sa na jeho strane (napr. zruší objednávku v prípade, keď je tovar už odoslaný, nie je i napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu atď.), znáša kupujúci náklady na dopravu alebo náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

8. Práva z chybného plnenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, čo sa týka práv z chybného plnenia, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Primárne platia zákonné povinnosti uvedené v príslušných ustanoveniach.

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Vec má chyby, ak:

a) nemá vlastnosti, ktoré si strany dohodli (množstvo, akosť, vyhotovenie), a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi zverejňovanej,

b) sa vec nehodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uviedol alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

c) vec nezodpovedá akosťou alebo vyhotovením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

d) vec nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za chybu sa považuje aj:

a) plnenie inej veci,

b) chyba v dokladoch nevyhnutných pre používanie veci.

8.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v čase dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia:

a) na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním,

b) na použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim alebo

c) ak to vyplýva z povahy veci.

8.4. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil. Záručná lehota začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu.

8.5. Náklady na dodanie tovaru na miesto uplatnenia reklamácie hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie budú kupujúcemu náklady spojené s reklamáciou refundované.

8.6. K tovaru na reklamáciu je nutné priložiť faktúru, prípadne dodací list a podrobný popis chyby.

8.7. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú, alebo neodstrániteľnú), má kupujúci podľa svojho výberu právo:

a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) na odstránenie chyby opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) na vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy podľa podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach. Ak neoznámil kupujúci chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

8.8. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo z vyššie uvedených si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, t. j. právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.9. Kupujúci je povinný oznámiť chybu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť a chybu zistiť, a to buď označením chyby alebo oznámením, ako sa táto chyba prejavuje. Na uplatnenie práva z chýb je potrebné predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru).

8.10. Ak nemôže kupujúci vec riadne používať ani po oprave, pretože ide o viackrát (najmenej trikrát) sa opakujúcu rovnakú chybu alebo pre väčší počet chýb, má kupujúci aj právo odstúpiť od zmluvy postupom podľa všeobecných obchodných podmienok.

8.11. Miestom uplatnenia reklamácie je adresa predávajúceho Optiscont s.r.o., P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín.

9. Právo odstúpiť od zmluvy

9.1. Pri nákupe online či prostredníctvom panela optiscont má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

9.2. Pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou oznámenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu Optiscont s.r.o., P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín., alebo e-mailom na info@okuliare.sk).

9.3. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy posledný deň tejto lehoty.

10. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

10.1. Ak kupujúci odstúpi od tejto zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu došlo oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Predávajúci má právo zadržať prostriedky dovtedy, kým mu nebude doručený tovar späť od predávajúceho. Na vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, aký použil kupujúci na vykonanie počiatočnej transakcie, ak kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade nevzniknú kupujúcemu ďalšie náklady.

10.2. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, musí kupujúci zaslať späť. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 30 dní.

10.3. Predávajúci bude znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru vo výške 3 Euro. Zaslanie späť na dobierku nie je možné a všetky také zásielky vracia predávajúci na adresu odosielateľa.

11. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(kupujúci vyplní tento formulár a pošle ho predávajúcemu iba v prípade, že chce odstúpiť od zmluvy)

Odstúpenie od zmluvy

  • Adresát: Optiscont s.r.o., P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín. 
  • Oznamujem/ozna­mujeme (), že týmto odstupujem/od­stupujeme () od zmluvy o nákupe tohto tovaru ()/o poskytnutí týchto služieb ()
  • Dátum objednania ()/dátum prijatia ()
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spo­trebiteľov
  • Adresa spotrebiteľa/spo­trebiteľov
  • Podpis spotrebiteľa/spo­trebiteľov (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe) 
  • Dátum

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.

12. Súhlas s evidenciou a odovzdávaním osobných údajov

12.1. Všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť v rámci svojej činnosti získa, spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, v platnom znení (ďalej len „Nariadenie“). Spoločnosť Optiscont, s.r.o., je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00070284.

12.2. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky svoj súhlas so spracovaním a evidenciou základných osobných údajov, teda mena, priezviska, názvu firmy, roku narodenia, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, dodávateľom v súlade s Nariadením. Takisto týmto krokom súhlasí so spracovaním citlivých osobných údajov vyplývajúcich z objednávky dioptrických okuliarov (údaje o počte dioptrií a iné potrebné údaje pre vyhotovenie zákazky).

12.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom používateľského účtu online či kontaktovaním predávajúceho e-mailom na adrese info@okuliare.sk alebo listom na adrese: Optiscont s.r.o., P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín.

12.4. Za súhlas na zasielanie obchodných noviniek sa nepovažuje odoslanie objednávky. Informácie o novinkách a zľavových akciách zasiela spoločnosť iba tým kupujúcim, ktorí si túto možnosť zvolili (online či v paneli Optiscont formou zaškrtnutia príslušného checkboxu, v kamennej prevádzke vyjadrením súhlasu).

12.5. Každý návštevník e-shopu, ktorý má na svojom počítači povolené ukladanie cookies, týmto vyjadruje súhlas s týmto ukladaním, takisto s prípadným následným remarketingom.

12.6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

12.7. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú spracovávané poskytovateľom prepravnej služby, ak sa rozhodne na dodanie tovaru zvoliť si prepravnú službu.

12.8. Osobné údaje budú spracovávané v čase nevyhnutnom na splnenie vyššie uvedeného účelu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

12.9. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

12.10. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo prípadne poskytovateľ prepravnej služby vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

b) požadovať, aby predávajúci alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

12.11. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Spoločnosť Optiscont, s.r.o., spracováva osobné údaje iba na účely, na ktoré boli kupujúcim poskytnuté, a v rozsahu, ktorý je na splnenie tohto účelu nevyhnutný. Ďalej spracováva osobné údaje na marketingové účely spoločnosti, a to v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s Nariadením Európskej únie (GDPR). Osobné údaje poskytuje iba dôveryhodným tretím stranám, ktoré sa zaviazali tieto zásady zachovávať.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto podmienky sú záväzné a majú prednosť pred zvyklosťami a praxou medzi predávajúcim a kupujúcim.

13.2. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim založený kúpnou zmluvou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, sa riadi platným právom Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce alebo súvisiace s touto zmluvou budú rozhodované výhradne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

13.3. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

13.4. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@okuliare.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

13.5. Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

13.6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.01.2021.

Tu nahrajte alebo
pretiahnite myšou fotografiu.

alebo použite východiskovú podľa pohlavia

Vyskúšajte si okuliare

Kúpiť za 20 Nedostupné

Volajte zadarmo

Tel.: 0800 333 555

E-mail: info@okuliare.sk

Dajte nám vedieť, pokiaľ máte akékoľvek otázky a pripomienky.

Chcete vedieť o novinkách?

Prihláste sa k odberu Spravodajcu Okuliare.sk.


SK|CZ


Nákupný košík:Nákupný košík:
košík je prázdny

Prihlásiť sa | Registrácia